Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op deze site invult, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg die wordt besteed aan de samenstelling van deze site, blijft het mogelijk dat de informatie, bijvoorbeeld ten gevolge van wetswijzigingen of jurisprudentie, niet geheel up-to-date of volledig is. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De inhoud van de site wordt periodiek aangevuld en/of gewijzigd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze site bevat links naar sites buiten dit domein. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de informatie en/of de afhandeling van gegevens door die partijen.

 

Privacyverklaring Compensa B.V.

Compensa B.V.  verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder lees je wat wij met de belangrijkste begrippen bedoelen:

  • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam en e-mail adres of andere persoonlijke gegevens.
  • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie. 

Van wie verwerkt Compensa B.V.  persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van: 

  • Cliënten;
  • Aansprakelijke wederpartij.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Compensa B.V.  

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

We hebben de gegevens nodig voor inhoudelijke behandeling en regeling van jouw schadeclaim. 

Hoe gaat Compensa B.V. met de gegevens om?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Compensa B.V. kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. 

Je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Bijvoorbeeld een medisch specialist. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij je persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. De persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Persoonsgegevens worden door Compensa B.V. niet verkocht of verhuurd. 

Welke regels gelden er voor Compensa B.V. bij de verwerking van persoonsgegevens?

Voor de doeleinden die Compensa B.V. nastreeft houden wij ons aan de volgende, van kracht zijnde, wettelijke bepalingen:

  • De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)
  • De Algemene Verordening Persoonsgegevens, de AVG (vanaf 25 mei 2018)
  • De Telecommunicatiewet (inzake e-mailverkeer)

Kan ik zien welke gegevens Compensa B.V. van mij heeft vastgelegd?

Jazeker, je kunt een overzicht opvragen bij Compensa B.V.. Ook kun je een verzoek tot wijziging indienen of ons verzoeken je gegevens geheel te verwijderen.

Wanneer je een vraag of een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Compensa B.V., neem dan contact op met onze Privacy Officer, Anoeska Everts, op telefoonnummer 030-7600790 of een via e-mail PrivacyOfficer@compensa.nl.

Wanneer wijzigingen doorvoeren in onze Privacy Statement?

Dit Statement wordt telkens geactualiseerd. Bijvoorbeeld wanneer de wijze van verwerking wijzigt of wanneer de wet andere eisen stelt. Waar nodig wordt dit Privacy Statement hiermee natuurlijk in lijn gebracht.