Algemene voorwaarden

1. Opdrachtbevestiging

De opdrachtgever verleent aan Compensa B.V., hierna te noemen Compensa, de opdracht tot het behartigen van zijn/haar belangen betreffende de geleden en te lijden schade ten gevolge van het ongeval.

2. Dienstverlening

De werkzaamheden die Compensa voor de opdrachtgever verricht wordt ‘buitengerechtelijke juridische bijstand’ genoemd. Dit wil zeggen dat Compensa de geleden en de te lijden schade op de tegenpartij tracht te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. Indien de tussenkomst van een rechter raadzaam en/of noodzakelijk wordt geacht, zal Compensa de opdrachtgever adviseren het dossier over te dragen aan een in letselschade gespecialiseerde advocaat. Compensa kan een medische adviseur en/of andere deskundige inschakelen ter beoordeling of gedurende de behandeling van een zaak.

3. Behandeling van de zaak

Indien en zolang de belangen van de opdrachtgever door Compensa worden behartigd, is de opdrachtgever verplicht alle medewerking te verlenen om de voortgang van de zaak te bevorderen. Dit houdt in het verstrekken van de juiste informatie en het beschikbaar stellen van alle voor de zaak betreffende stukken. Indien de opdrachtgever voortijdig de zaak bij Compensa beëindigt of indien niet wordt voldaan aan de hier gestelde voorwaarden, zal Compensa de reeds gemaakte kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever en/of deze verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan de opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten.

4. Doorsturen gegevens

Compensa is gerechtigd alle informatie die van belang is voor een juiste beoordeling van de schade door te zenden naar de betreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede naar eventueel andere bij de letselschaderegeling betrokken partijen.

5. Informatieverstrekking

Compensa houdt de opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken en de voortgang in de behandeling van de schade en adviseert de opdrachtgever over de te nemen stappen in het schaderegelingsproces.

6. Kosten juridische bijstand

Deze kosten worden ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd en worden door Compensa verhaald op de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar. Dit is bij wet (art. 6:96 BW) geregeld omdat deze kosten deel uitmaken van de schade. Compensa zal deze kosten als afzonderlijke schadepost op de aansprakelijke partij vorderen en is gerechtigd deze kosten te behouden.

In het geval de opdrachtgever (mede) schuldig is aan het ongeval en het daardoor ontstane letsel, dan is de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar in de regel gehouden de kosten te betalen naar ratio van het eigen aandeel in de schuld. Over eventueel resterende buitengerechtelijke kosten kunnen separate afspraken worden gemaakt.

7. Cessie; overdracht van kosten

De opdrachtgever gaat akkoord dat de kosten die Compensa maakt bij de (verzekeraar van de) tegenpartij in rekening worden gebracht. De opdrachtgever draagt hierbij tevens de aanspraak op vergoeding van deze kosten over aan Compensa.

8. Ontvangst betalingen

Compensa is gerechtigd gelden te ontvangen van de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij op een daarvoor bestemde bankrekening en van deze gelden het deel dat Compensa toekomt in te houden. In uitzonderingsgevallen kan Compensa aandringen op rechtstreekse betaling van deze gelden aan de opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid Compensa

Compensa is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop binnen het kader van de opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor bovengemelde schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Compensa voor haar werkzaamheden heeft ontvangen. Bij opdrachten met een langere looptijd dan een half jaar geldt een beperking tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. De opdrachtgever dient eventuele aanspraken binnen een jaar na het ontdekken van de schade in te dienen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Algemene voorwaarden/v15122011/a