Klachtenreglement

 

De mening van een cliënt is heel belangrijk, zeker voor een dienstverlenend bedrijf. Er worden geen tastbare producten verkocht, maar er wordt een service verleend. Waar bij de aanschaf van een product het verlenen van de service door de verkoper een nevenaspect is, is het verlenen van service voor een dienstverlenend bedrijf de hoofdtaak en het enige dat kan worden beoordeeld.

Hoezeer wij ons uiterste best doen eenieder naar tevredenheid te helpen bij het verhalen van zijn/haar schade, kan het zijn dat u toch niet tevreden bent over de afwikkeling van uw schade.

Als u niet helemaal tevreden bent, neem dan in eerste instantie contact op met uw letselschadebehandelaar. Meestal lost dit al veel vragen, bezwaren en/of onduidelijkheden op.

Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het klachtenbureau van Compensa Letselschade B.V.

U kunt uw klacht onder vermelding van uw volledige naam, adres en woonplaats, het dossiernummer en een omschrijving van de klacht schriftelijk indienen.

Per post:

Compensa Letselschade B.V.
T.a.v. Klachtenbureau
Lageweg 2
3703 CA ZEIST

Per email:

 klacht@compensa.nl

 

De procedure

U ontvangt van de medewerker van het klachtenbureau binnen 2 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw melding.

De medewerker van het klachtenbureau neemt naar aanleiding van uw klacht contact met u op om als eerste met u uw onvrede te bespreken, duidelijk te krijgen wat uw klacht inhoudt en op welke wijze u alsnog tevredengesteld zou kunnen worden. Vanuit het klachtenbureau wordt vervolgens uw dossier opgevraagd en uw klacht met de betreffende letselschaderegelaar besproken. 

Het klachtenbureau beoordeelt uw klacht op basis van de verkregen informatie. Binnen 10 werkdagen ontvangt u schriftelijk een inhoudelijke reactie. Mocht het niet lukken binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie te geven, dan wordt dit tijdig en voorzien van een toelichting aangegeven.

Een afschrift van de inhoudelijke reactie van het klachtenbureau wordt verstrekt aan de betreffende letselschaderegelaar. Uw klacht kan (geheel of gedeeltelijk) worden erkend of worden afgewezen.

De medewerker(s) van het klachtenbureau handelen onder directe supervisie van de directie van Compensa. De directie van Compensa zal ook in de klachtbehandeling worden betrokken.

Het oordeel van het klachtenbureau is in principe bindend, tenzij argumenten worden aangevoerd die aanleiding geven tot een herbeoordeling. In voorgenoemde gevallen zult u binnen 4 weken na bevestiging van de (aanvullende) argumenten een schriftelijke en onderbouwde reactie ontvangen.

Van iedere klacht wordt door het klachtenbureau van Compensa een registratie gemaakt en deze registraties worden tot vijf jaar na dato bewaard.

Het kan zijn dat de afhandeling van uw klacht niet bevredigend is of niet tot een passende oplossing leidt. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan het NIVRE (Nederlands Instituut van Register Experts), als uw letselschaderegelaar als Register-Expert is ingeschreven bij het NIVRE.  

Voor meer informatie zie: https://www.nivre.nl/over-het-nivre/klachten-tuchtrecht/

Het klachtenreglement treedt in werking op 1 mei 2023 en is gepubliceerd op de website www.compensa.nl