Letselschadetraject

Onderstaand gaat Compensa Letselschade nader in op de belangrijkste onderdelen en momenten gedurende de looptijd van uw letselschadezaak. Uw eigen omstandigheden zijn bepalend in hoeverre u de hieronder besproken zaken tegenkomt.

De voorschotbetaling

Voordat de definitieve schade is bepaald, is de aansprakelijke partij verplicht voorschotten aan u te betalen voor schade die verband houdt met het ongeval. Bij de eindafwikkeling wordt bekeken hoeveel de totale schade uiteindelijk bedraagt.

De schadevergoeding

Alle schade die voortvloeit uit een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, dient volgens de wet te worden vergoed door de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeringsmaatschappij. Er wordt onderscheid gemaakt tussen materiële schade en immateriële schade.

Materiële schade is schade die op geld waardeerbaar is, zoals bijvoorbeeld inkomenschade (de correcte benaming hiervoor is ‘verlies van verdienvermogen’) als gevolg van arbeidsongeschiktheid, kosten van huishoudelijke hulp, ziekenhuiskosten (eigen bijdragen), reiskosten, pensioenschade, gemiste promotiekansen enzovoort.

Het aansprakelijkheidsonderzoek

In eerste instantie wordt onderzocht in hoeverre de wederpartij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor het ongeval en of deze is verzekerd.

De wettelijke rente

Als de afwikkeling van uw schade is vertraagd, heeft u recht op vergoeding van rente.

De definitieve regeling/vaststellingsovereenkomst

Het uitgangspunt is dat de aansprakelijke partij uw schade vergoedt.

De klachtenprocedure

Als u van mening bent dat een aansprakelijke verzekeraar uw schade niet correct regelt of behandelt, dan is het van belang dat u dit direct kenbaar maakt.

Een vast aanspreekpunt

Uw zaak wordt behandeld door een van de letselschadedeskundigen van Compensa Letselschade.

De behandelingstermijn

De totale afwikkeling van uw letselschadezaak duurt over het algemeen langer dan de afwikkeling van materiële schade.

Het medische traject

Het medische traject is bij de afwikkeling van letselschade uitermate belangrijk.

De medische machtiging

Wanneer het verzamelen van medische informatie betreffende uw letsel door de medisch adviseur wordt verzorgd, dan heeft hij daarvoor uw schriftelijke toestemming nodig.

De medische expertise

Zodra de medisch adviseur aanneemt dat uw medische situatie stabiel is terwijl u nog steeds klachten ondervindt, kan in bepaalde gevallen een medische expertise door een onafhankelijke arts gewenst zijn.

De arbeidsongeschiktheid

Bent u tijdelijk arbeidsongeschikt geraakt dan is het wenselijk dat u zo snel mogelijk terugkeert in het arbeidsproces.

De arbeidsdeskundige

Voor een succesvolle re-integratie moet worden beoordeeld welke beroepen u met uw medische beperkingen nog kunt uitoefenen.