​Benadeelde werknemer wordt niet geraakt door recente uitspraak Hoge Raad

Beperkt verhaalrecht werkgever beperkt uw pensioenopbouw niet.
Benadeelde werknemer wordt niet geraakt door recente uitspraak Hoge Raad. Beperkt verhaalrecht werkgever beperkt uw pensioenopbouw niet. 
 
De letselschadepraktijk en het pensioenrecht ontmoeten elkaar meer dan eens. Mede verwijzend naar eerdere artikelen over pensioenschade in die context. Recent sprak de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege, verder te noemen HR) zich op verzoek van Hof Den Haag prejudicieel uit over de vraag of de pensioenpremie die de werkgever tijdens de ziekte/arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer doorbetaalt, onder zijn verhaalsrecht jegens de schadeveroorzaker valt. Vindplaats: ECLI:NL:HR:2019:1784. Het antwoord is nee.
 
Voorbeeld: stel u overkomt een verkeersongeluk door toedoen van een ander. U gaat een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid in. Ondertussen betaalt uw werkgever het salaris door terwijl u niet kunt werken. Ook uw pensioenopbouw gaat door. De pensioenpremie wordt betaald door uw werkgever. Uw werkgever zal de schade die hij lijdt door uw ongeluk willen verhalen op de schuldige van uw ongeval, daartoe brengt uw werkgever dan art. 6:107a van ons Burgerlijk Wetboek in stelling. Het liefst ook voor de voor u betaalde pensioenpremie, maar dat ligt even moeilijk. U merkt daar zelf dan overigens niets van.
 
Voor de opbouw van pensioenaanspraken wordt pensioenpremie door de werkgever betaald. De werkgever betaalt die premie aan de pensioenuitvoerder, een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar. In veel pensioenregelingen is bepaald dat de werknemer ook een eigen bijdrage verschuldigd is. Dan bestaat de pensioenpremie uit een werkgevers- en een werknemersdeel. Het werknemersdeel wordt uit het brutosalaris direct door de werkgever aan de pensioenuitvoerder betaald.  In concreto, want daar ging het om: vallen de door uw werkgever ten behoeve van u als zieke werknemer afgedragen pensioenpremies inclusief uw eigen bijdrage, onder het betaalde loon in de zin van art. 6:107a BW of niet? Dat punt hield de procespartijen ten finale verdeeld. De aansprakelijke verzekeraar zei natuurlijk neen, en de werkgever zei natuurlijk ja. De HR bracht uitkomst.
 
Over de werkgeverspremie kon de HR kort zijn. Het werkgeversdeel van de pensioenpremie valt niet onder het loonbegrip van art. 6:107a BW. Verhaal voor het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie is dus niet mogelijk. Voor het werknemersgedeelte liggen de zaken wat genuanceerder. Verwijzend o.m. naar art. 7:629 lid 1 BW (loondoorbetaling bij ziekte) behoort het werknemersgedeelte wel tot het loon in de zin van art. 6:107a BW. De werkgever houdt het werknemersgedeelte van de pensioenpremie in op de vergoeding die hij voor de arbeid is verschuldigd (het loon). Maar houdt dit ook in dat de werkgever recht op schadevergoeding heeft inclusief het afgedragen werknemersgedeelte? Neen, aldus de HR. 
 
De HR legt art. 6:107a lid 2 BW zo uit dat de werkgever geen verhaalsrecht heeft voor het werknemersgedeelte van de pensioenpremie. Verwijzend naar eerdere jurisprudentie met betrekking tot belastingheffing en sociale verzekeringswetten waarin de hanteerbaarheid van de regeling een voorname rol speelt (netto rekent een stuk gemakkelijker), beperkt de HR het verhaalsrecht van de werkgever tot het uitbetaalde nettoloon. Het werknemersgedeelte van de pensioenpremie behoort daar niet toe.
 
Dit arrest is niet bepaald een aardverschuiving. Maar duidelijkheid voorop. Aan de andere kant is het van belang in te zien dat letselschade/verlies aan verdienvermogen en pensioen meer dan eens elkaar tegenkomen op dergelijke gelijkvloerse kruisingen. Voor u als werknemer en als deelnemer aan de pensioenregeling is het van belang te weten dat onder die omstandigheden de pensioenopbouw gewoon doorgaat en dat uw werkgever daar dan de pensioenrekening voor betaalt.