Doorrijden na een verkeersongeval is een misdrijf

Foto credit: Michel Curi (https://www.flickr.com/photos/119886413@N05/)

Doorrijden na een verkeersongeval is een misdrijf. Blijf ter plaatse en vul gelijk samen het Europees Schadeformulier in. Positie slachtoffer.

Doorrijden na een ongeval, ongeluk of aanrijding is strafbaar gesteld in artikel 7 van de Wegenverkeerswet (WVW 1994). Deze wet geeft regels met betrekking tot het rij- en wegverkeer in Nederland en bevat onder meer strafbepalingen. De wet spreekt van ‘het verlaten van de plaats ongeval’. De laatste weken verschenen meerdere berichten in de pers over het doorrijden na een fataal ongeval tussen een auto en een fietser. Voor Compensa Letselschade een trieste aanleiding om hier bij stil te staan.

Als we spreken van het doorrijden na een ongeluk denken we natuurlijk op de eerste plaats aan doorrijden met de auto of op de motorfiets. Maar ook de brommerrijder, fietser en voetganger vallen onder het bereik van deze strafbepaling.

Als je betrokken bent geraakt bij een ongeval waarbij materiële schade, letsel of een overlijden is te betreuren ben je verplicht op de plaats van het ongeval te blijven en je te identificeren. Bovendien mag je iemand niet in hulpeloze toestand achterlaten. Het maakt niet uit of je al of niet schuld hebt aan het veroorzaken van het ongeval.

De wet heeft erin voorzien dat u zich van de schrik of in shock toch verwijderd heeft van de plaats van ongeval zonder u te identificeren. Rijd dan onmiddellijk terug en meldt u zich bij de politie. Dat op de eerste plaats. Verder vervalt de strafbaarheid van het doorrijden na een ongeval als u zich binnen twaalf uur vrijwillig en eigener beweging bij de politie meldt onder opgave van identiteit en voertuiggegevens (vervolgingsuitsluitingsgrond, art. 184 WVW 1994). De politie moet u dan niet al op het spoor zijn als verdachte van doorrijden na een ongeval.

Belangrijk: als u een slachtoffer van het ongeval in hulpeloze toestand achterlaat, vervalt de mogelijkheid om aan strafbaarheid te ontkomen door u te melden binnen twaalf uur na het plaatsvinden van het ongeval. Dus als er gewonden zijn, moet u op de plaats des onheils blijven anders maakt u zich onmiddellijk schuldig aan doorrijden na een ongeval zonder dat de twaalf-uur-regeling voor vrijwillig melden geldt (art. 7, lid 1, onder b, WVW 1994).

De straffen op dit misdrijf zijn in de regel fors te noemen. We denken aan een geldboete, invordering rijbewijs, taakstraf, gevangenisstraf. De strafeis van de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie als hij tot vervolging overgaat, zal afhankelijk zijn van tal van relevante omstandigheden. Mocht u strafbare feiten hebben gepleegd die u als veroorzaker van het ongeval aanwijzen (bijv. te hard rijden, alcohol- of drugsgebruik, roekeloosheid, enz.) dan komt dat er bovenop.

Vorig jaar bij Pinkpop reed een automobilist vier op de weg zittende personen aan, hij reed door zodat hij de plaats van het ongeval verliet en de slachtoffers in hulpeloze toestand achterliet. Er was een dode en drie zwaargewonden. In de bijzondere omstandigheden van het geval eiste het Openbaar Ministerie op 15 juli jl. 18 maanden celstraf en vijf jaar rijontzegging tegen de toen 35-jarige doorgereden automobilist. Dat hij was doorgereden speelde een substantiële rol in de strafeis van de Officier van Justitie.

Dus mocht het noodlot u treffen zojuist betrokken bij een ongeval te zijn geweest (schade, letsel, dood), blijf op de plaats van het ongeval tot de politie er is, identificeert u zich aan de politie en vul in zo veel mogelijk gevallen gelijk met de overige bij het ongeval betrokkene(n) het schadeformulier in.

Ga hier niet lichtvaardig mee om. Een veroordeling wegens dit misdrijf levert tevens een strafblad op met allerlei gevolgen voor een VOG, de mogelijkheid om u op normale voorwaarden te kunnen verzekeren  om maar twee direct in het oog vallende aspecten te noemen.

Tot zover de bespreking van het misdrijf doorrijden na een ongeval. Maar hoe zit het met het slachtoffer van een ongeval waarbij de dader onbekend is gebleven doordat die zich van de plaats van het ongeval verwijderd heeft? Blijft u dan zitten met de schade? Nee, dat hoeft niet via een aanvraag bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Stichting Waarborgfonds Motorrijtuigen te Rijswijk (ZH) functioneert als een verzekeraar zonder winstoogmerk en wordt gefinancierd door de gezamenlijke Nederlandse motorrijtuigverzekeraars.

Voor een aanvraag bij het Waarborgfonds gelden wel strenge eisen:

  • Er moet sprake zijn van een ongeval door een gemotoriseerd voertuig
  • De dader moet onbekend zijn gebleven
  • U moet zelf het nodige gedaan hebben om de dader te achterhalen

U zult uw dossier dus op orde dienen te hebben alvorens u met een redelijke kans op succes een beroep op het Waarborgfonds kunt doen. Denk aan de volgende zaken:

  • Op de eerste plaats moet u dus bewijzen dat het ongeval door een motorvoertuig is veroorzaakt; verzamel bewijs als afgereden onderdelen en glasscherven, let op lakresten, fotografeer eventuele remsporen;
  • Als u het voertuig hebt gezien maar niet het kenteken: doe onmiddellijk aangifte;
  • In andere gevallen moet u binnen veertien dagen aangifte doen;
  • Probeer uw zaak rond te maken door buurtonderzoek, het verzamelen van getuigenverklaringen en ga na of eventuele beveiligingscamera’s het ongeval hebben opgenomen.

Het mag duidelijk dat je voor een geslaagde aanvraag bij het Waarborgfonds niet over één nacht ijs kunt gaan. Dat geldt ook om de omvang van uw schade te bepalen. Die schade kan uit diverse bestanddelen bestaan, materiële in immateriële (smartengeld). Waar het letsel- en inkomensschade betreft staan onze letselschadespecialisten voor u klaar om u op eerste afroep bij te staan op dit ingewikkelde traject van bewijsvoering en schadebepaling. Het is belangrijk te weten dat de rekening van uw belangenbehartiger linea recta naar het Waarborgfonds gaat.

Update 30 juli 2020

Hoe langer je wacht, hoe zwaarder de straf.

Update 4 augustus 2020

Automobilist rijdt door na aanrijding met voetganger.