Letsel en pensioenschade: als aandachtspunt even weerbarstig als noodzakelijk!

Pensioenschade | Compensa Letselschade

Letsel en pensioenschade: als aandachtspunt even weerbarstig als noodzakelijk!

Denk aan uw oudedagvoorzieningen anders wordt het alleen maar erger.

In de situatie dat u geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, arbeidsongeschikt bent geraakt door een verkeersongeluk, een bedrijfsvoorval, een misdrijf of welk onheil dan ook, is de blik ongetwijfeld vooral op het hier en nu gericht. Herstel, re-integratie, inkomenszekerheid en het verhalen van de schade op de veroorzaker van uw arbeidsongeschiktheid.

Pensioen is helaas voor de meeste mensen low interest. Maar juist in een situatie van dergelijke arbeidsongeschiktheid komt het pensioen in al z’n facetten op u af. Is de aansprakelijkheid van de veroorzaker van uw ongeluk vastgesteld, dan zal ook de mogelijk door u te lijden pensioenschade in de claim meegenomen moeten worden. En daar zijn doorgaans behoorlijke bedragen mee gemoeid.

Hoe ziet uw oudedag er normaal gesproken financieel uit? We verdelen dat in de zogenaamde ‘pijlers’.

De drie pijlers voor uw oudedagvoorzieningen:

  1. De eerste pijler wordt gevormd door de AOW (vaak aangeduid als staatspensioen). Uw AOW-aanspraken worden automatisch opgebouwd en arbeidsongeschiktheid zal hier geen invloed op hebben.
  2. De tweede pijler wordt gevormd door het pensioen dat u bij uw werkgever opbouwt. Dit werkgeverspensioen wordt vaak aangeduid als ‘het op de AOW aanvullend pensioen’. En daar gaat het speciaal om als het om de (toekomstige) inkomensschade gaat die voortvloeit uit het ongeluk. Waarover hieronder meer.
  3. In de derde pijler vinden we andere, privé voorzieningen voor de oudedag (doorgaans de periode na pensionering of de periode na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd). Het meest in het oog springend is dan de lijfrenteverzekering die u bij een levensverzekeraar gesloten heeft. Die situaties zullen ook goed bekeken moeten worden als uw capaciteit tot het betalen van de premie(s) door het ongeval te wensen overlaat. Denk er in ieder geval goed aan om arbeidsongeschiktheid tijdig bij o.a. uw lijfrente- of inkomensverzekeraar te melden met het oog op premievrijstelling.

Dan weer terug naar het pensioen (de tweede pijler).

Het pensioen dat u bij uw werkgever opbouwt is geregeld in de Pensioenwet. Uw inleg (de pensioenpremie) betaalt uw werkgever aan de pensioenverzekeraar of het pensioenfonds en met die inleg worden uw pensioenaanspraken opgebouwd. U krijgt daar jaarlijks bericht over hoe ver u daar mee bent.

Er zijn verschillende soorten pensioenregelingen: zoals eindloon (wordt heel zeldzaam), middelloon (populair), de beschikbare premieregeling (nog populairder, vaak op beleggingsbasis). En al die regelingen hebben zo hun eigen kenmerken. Uitzonderingen daargelaten voorzien die regelingen in een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (UWV-volgend). Dat betekent dat als u arbeidsongeschiktheid raakt, het fonds of de verzekeraar de premiebetaling geheel of ten dele overneemt om uw pensioenaanspraken verder op te bouwen. In dat pensioenkader zal vastgesteld moeten worden wat uw pensioenschade is ten gevolge van uw arbeidsongeschiktheid waarvoor de veroorzaker eerder aansprakelijk gesteld werd. In principe is het redelijk eenvoudig zij het dat er het nodige rekenwerk mee gepaard gaat en dat er met de tegenpartij over bepaalde aannames onderhandeld zal moeten worden. Het gaat om het vergelijken van twee toekomstige pensioensituaties: enerzijds de situatie zonder de ingetreden arbeidsongeschiktheid en anderzijds de situatie mét arbeidsongeschiktheid.

Stel u bent blijvend 100% arbeidsongeschikt geraakt. Dan moeten we gaan rekenen. Op de eerste plaats dient bekeken te worden hoe de opbouw van uw pensioenaanspraken zou zijn verlopen als u niet arbeidsongeschikt zou zijn geraakt (een ongewijzigd loopbaanverloop). Daarbij zal in ogenschouw moeten worden genomen de tijd die tot aan de pensioendatum resteert, de periodieken, mogelijk de bonussen, promotiekansen, kortom al de op redelijke gronden aan te nemen loopbaan-, inkomens- en pensioenperspectieven bij ongewijzigd doorwerken.

Vervolgens moeten we bekijken hoe de opbouw van uw pensioenaanspraken zal verlopen in de situatie dat u tot aan de pensioendatum volledig arbeidsongeschikt bent. In veel gevallen zult u dus premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kunnen claimen. Maar dekt dat de lading? In veel gevallen niet helaas. Meer dan eens wordt er dan minder premie ingelegd dan wanneer u gewoon kon blijven werken. Met als gevolg minder pensioenaanspraken op pensioendatum (een lager pensioen) en voor u pensioenschade als onderdeel van letsel- en daaruit volgende inkomensschade.

In essentie is dat mogelijk de belangrijkste oorzaak van pensioenschade. De varianten en details op dit thema zijn talrijk, maar laat dit voorbeeld een eye opener zijn om uw pensioen in alle grondigheid onderdeel te laten zijn van de claim op uw tegenpartij.

Met onze expertise op het gebied van pensioenregelingen en met de ons ten dienste staande ‘pensioenrekenaars’ voegen wij voor u graag de daad bij het woord!