Regresrecht van Wmo-gemeenten op aansprakelijke verzekeraar voor (letsel)ongevallen die zich hebben voorgedaan ná 1 januari 2019

Foto (cropped) credit: Bill Smith https://www.flickr.com/photos/byzantiumbooks/

De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning uit (Wmo). Zij treft voorzieningen ten behoeve van slachtoffers die vanwege hun letsel of blijvende beperkingen die voorzieningen nodig hebben. De gemeente maakt hiervoor kosten. De gemeente heeft een regresrecht op de aansprakelijke partij c.q. zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Regres wil zeggen dat de gemeente die Wmo-kosten maakt, die kosten kan verhalen op de veroorzaker van het ongeval waardoor u behoefte heeft aan voorzieningen zoals aanpassing woning, huishoudelijke hulp, mobiliteit enzovoort.

Eerder ontvingen de Wmo-gemeenten van de collectieve verzekeraars jaarlijks een bedrag ineens (afkoopsom) om dit regresrecht af te kopen. Laatstelijk 11 miljoen euro als lumpsum. Dat was vormgegeven in een door de Nederlandse Vereniging van Gemeenten en het Verbond van Verzekeraars getekend convenant.

Dit systeem is verleden tijd. De verzekeraars hebben dit convenant opgezegd. De gemeente heeft vanaf 1 januari 2019 zelf het recht om de door haar gemaakte Wmo-kosten te verhalen op de aansprakelijke partij (= zijn aansprakelijkheidsverzekeraar). Veelal is dat de WAM-verzekeraar van de automobilist die u aangereden heeft,

Achtergrond: uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de privacy-wetgeving) kunnen verzekeraars en gemeenten geen gegevens van regres-slachtoffers uitwisselen zodat niet duidelijk kon worden in hoeverre de verzekeraars dubbel zouden betalen (de afkoopsom én de eventuele claim van het individuele slachtoffer, bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage Wmo zoals die geïnd wordt door het CAK). Het slachtoffer is niet verplicht zich eerst tot de verzekeraar of de gemeente te wenden.

Ons commentaar: de gemeenten zuchten onder de decentralisatie van overheidstaken die bovendien gepaard gingen met substantiële bezuinigingen. Veel gemeentelijke taken en diensten piepen en kraken, neem nu de Jeugdzorg. Menige gemeente heeft bovendien een Wmo-tekort in de begroting. In de letselschadepraktijk die op dit gebied moet leiden naar een regres op de aansprakelijke partij wegens verstrekte Wmo-voorzieningen, ziet de gemeente zich geconfronteerd met (weer) een nieuwe taak die bovendien veel expertise vraagt en de vraag is gerechtvaardigd of de gemeente die kennis en kunde in huis heeft. Behoudens de grote gemeenten als Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of Den Haag valt het ergste te vrezen. En we wonen niet allemaal in zo’n grote gemeente.

De gemeente staat er zelf voor, dus ... De letselschadespecialisten van Compensa staan hun mannetje. Zij behandelen de zaken als een spin in het web, ze weten van de hoed en de rand. Zij kennen alle spelers op het veld en de spelregels. Ook in uw contact met de gemeente en met de gemeente zelf, is Compensa er alles aan gelegen om de zaken zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uw herstel en welzijn voorop!