De schadevergoeding

Alle schade die voortvloeit uit een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, dient volgens de wet te worden vergoed door de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeringsmaatschappij. Er wordt onderscheid gemaakt tussen materiële schade en immateriële schade.

Materiële schade is schade die op geld waardeerbaar is, zoals bijvoorbeeld inkomenschade (de correcte benaming hiervoor is ‘verlies van verdienvermogen’) als gevolg van arbeidsongeschiktheid, kosten van huishoudelijke hulp, ziekenhuiskosten (eigen bijdragen), reiskosten, pensioenschade, gemiste promotiekansen enzovoort.

Immateriële schade is schade die niet concreet op geld waardeerbaar is, het zogenaamde ‘smartengeld’. Deze schadevorm is voor letselschadeslachtoffers te vorderen en wordt onder andere bepaald naar de ernst van het letsel en de eventueel blijvende gevolgen hiervan.

Door Compensa Letselschade in te schakelen zal u alle zorg uit handen worden genomen. U kunt rekenen op professionele en deskundige juridische bijstand bij letsel- en overlijdensschade, waarbij geen enkele schadepost wordt overgeslagen.

Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk bewijsstukken van uitgaven bewaart (zoals bonnen, betaalbewijzen, bankafschriften enzovoort).
 Voor sommige schadeposten bestaan speciale regelingen die tot stand zijn gekomen in overleg met verzekeraars en diverse slachtofferorganisaties. Deze regelingen zijn bedoeld om zonder veel discussie tot een passende vergoeding te komen. Het gaat hierbij om kosten in verband met extra gereden kilometers en om kosten die verband houden met opname in een ziekenhuis. Voor beide regelingen gelden uitzonderingen waarop wij hier verder niet ingaan.