Het aansprakelijkheidsonderzoek

In eerste instantie wordt onderzocht in hoeverre de wederpartij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor het ongeval en of deze is verzekerd. Als uit onderzoek blijkt dat de aansprakelijke partij niet is verzekerd, dan zal deze uit eigen middelen de door u geleden schade moeten voldoen of kan bij verkeersongevallen een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Dit geldt tevens als de schadeveroorzaker is verzekerd, maar de verzekeringsovereenkomst geen dekking biedt voor de betreffende schade of als de schadeveroorzaker de premie niet (tijdig) heeft betaald.

Als uw schade is veroorzaakt door een bestuurder van een verzekerd motorrijtuig, dan is de verzekeraar verplicht uw schade te vergoeden als vaststaat dat die bestuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval. Dit geldt ook als de verzekering geen dekking biedt en de premie niet tijdig is betaald! Hierop zijn enkele uitzonderingen die wij buiten beschouwing laten. Het kan enige tijd duren voordat de verzekeraar van de wederpartij een definitief standpunt inneemt inzake de erkenning van de aansprakelijkheid. Compensa Letselschade beoordeelt namens u het aansprakelijkheidsvraagstuk. Indien door de wederpartij een juridisch onjuist standpunt wordt ingenomen, kan deze in rechte worden betrokkenen.