Organisatie

Vacatures

 

Wie zijn wij en wat doen we voor u?

Compensa Letselschade is een onafhankelijke letselschade-organisatie, die landelijk opereert en gespecialiseerd is in de juridische afhandeling van letselschadezaken ten behoeve van slachtoffers en/of nabestaanden. Letselschade die door mensen wordt geleden als gevolg van gebeurtenissen waarvoor anderen aansprakelijk te houden zijn. Te denken valt daarbij aan:

 • Verkeersongevallen
 • Bedrijfsongevallen 
 • Andersoortige ongevallen (als gevolg van bijvoorbeeld een gebrekkig product of hondenbeet etc.)
 • Geweldsdelicten

Compensa behandelt deze zaken integraal, ofwel van het begin tot het einde. Dat wil zeggen, Compensa stelt de WA-verzekeraar van de schadeveroorzakende partij aansprakelijk. Wanneer de aansprakelijkheid wordt erkend, zal Compensa zich vervolgens focussen op de inventarisatie en het verhalen van de materiele en immateriële schade. Persoonlijke aandacht voor het slachtoffer staat hierbij voorop en een bezoek aan het slachtoffer is in dit kader gebruikelijk.

Hiertoe beschikt Compensa over een landelijk netwerk van eigen letselschadedeskundigen, juristen, medisch adviseurs en een actuarieel bureau voor schadeberekeningen. Door gebruik te maken van Compensa en haar professionals bent u in staat op gelijkwaardige wijze te onderhandelen met of te procederen tegen de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij(-en).

Compensa streeft naar maximale compensatie van de geleden materiële en immateriële schade. Zij staat bekend als professioneel, integer en oplossingsgericht. Dit imago en haar medewerkers, die kunnen bogen op een jarenlange ervaring, maken Compensa tot de ideale partner voor een ieder op het gebied van nationale en internationale schaderegeling.

 

Compensa is er voor iedereen.

In feite kan iedereen die letselschade heeft opgelopen door een ander, gebruik maken van deze specialistische hulpverlening. Het maakt daarbij niet uit hoe iemand verzekerd is, zoals bijvoorbeeld:

 • WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) verzekerden, die niet voor rechtsbijstand zijn verzekerd
 • AVP (Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren) verzekerden, die niet voor rechtsbijstand zijn verzekerd • Overige schadelijdende en verhaalzoekende verzekerden, die niet voor rechtsbijstand zijn verzekerd 
 • Rechtsbijstand-verzekerden, die
  • Geen gebruik wensen te maken van rechtsbijstanddekking
  • Ontevreden zijn over de performance van de eigen rechtsbijstandverzekeraar en de zaak wensen over te dragen
  • Behoefte hebben aan een second opinion
 • SVI (Schadeverzekering Inzittenden) verzekerden

 

Zo gaat Compensa voor u te werk.

De werkwijze van Compensa wordt gekenmerkt door een integrale schadebehandeling, waarbij persoonlijke aandacht en betrokkenheid centraal staan . Dat wil zeggen dat Compensa de schadekwestie van het begin tot het einde voor het slachtoffer behandelt en dat alle zaken, die met het schadegeval te maken (kunnen) hebben, aandacht krijgen. Hierbij gaat het om:

 • Het schuldvraagonderzoek ter plaatse 
 • Het voeren van de schuldvraagdiscussie met, dan wel het aansprakelijk stellen van de wederpartij 
 • Inventariseren, berekenen en verhalen van de materiële en immateriële schade 
 • Het opvragen van medische informatie en het volgen van het medisch traject. 
 • Het arbeidsdeskundige traject 
 • Onderhandelingen met alle betrokken partijen. Zodra de aansprakelijkheid van de wederpartij (geheel of gedeeltelijk) vaststaat kan de schade worden geïnventariseerd. Een bezoek aan het slachtoffer door één van de experts van Compensa Letselschade is daarbij vaak gewenst of zelfs noodzakelijk.

Na inventarisatie kan de materiële schade worden geclaimd. Indien er sprake is van regelmatig terugkerende schadefactoren, zal de wederpartij worden verzocht om naast de vergoeding van de inmiddels aangetoonde geleden materiële schade tevens een passend voorschot betaalbaar te stellen. Met andere woorden, de materiële schade kan worden geclaimd zodra deze zich aandient en soms zodra deze zich aan dreigt te dienen.

De immateriële schade (smartengeld) kan daarentegen pas goed worden beoordeeld en voor vergoeding worden voorgelegd als er sprake is van een medische eindsituatie. Wanneer dit te lang op zich laat wachten, bestaat met betrekking tot deze schadefactor de mogelijkheid om een voorschot te vragen. Om de aard en omvang van het letsel goed te kunnen bepalen, verzamelt onze medisch adviseur gedurende de behandeling van de zaak en in de loop van het genezingsproces gegevens bij de behandelend artsen c.q. specialisten. Zo nodig worden tussentijdse controle-onderzoeken gearrangeerd.

Wanneer wordt nou die medische eindtoestand bereikt? Welnu, of het letsel geneest of er is sprake van blijvend letsel. Ingeval van restloze genezing kan met gebruikmaking van de door de medisch adviseur verzamelde medische informatie en eventueel na raadpleging van jurisprudentie een op de schade van het slachtoffer afgestemd eindregelingsvoorstel worden geformuleerd en aan de wederpartij worden gepresenteerd. Bij langlopende schadekwesties kan, indien gewenst, tussentijds een voorschot op het smartengeld worden geclaimd.

Als het letsel niet geneest en dus leidt tot blijvende klachten/invaliditeit, dan wordt toch op een bepaald moment de medische eindtoestand vastgesteld. Dat is het moment waarop er in het genezingsproces geen verbetering, dan wel verslechtering meer te verwachten is. In die situatie is het vaak noodzakelijk om ter voorbereiding op de eindregeling een medische expertise te arrangeren. Dit is een geneeskundig onderzoek verricht door een onpartijdige specialist. Het door de specialist opgemaakte expertiserapport dient dan, na beoordeling door de medisch adviseur, als basis voor de eindregeling waarbij naast het smartengeld tevens toekomstige schade veiliggesteld wordt. Denkt u daarbij aan eventuele arbeidsongeschiktheid of de noodzaak van huishoudelijke hulp in de toekomst als gevolg van het opgelopen letsel.