De definitieve regeling/vaststellingsovereenkomst

Het uitgangspunt is dat de aansprakelijke partij uw schade vergoedt. Dit betekent dat er samen met u naar toe wordt gewerkt om uw dossier af te sluiten door betaling van een passende schadevergoeding. In de meeste gevallen zal de aansprakelijke partij c.q. verzekeraar u vragen een document te ondertekenen waarin onder andere het bedrag staat vermeld dat u van haar hebt ontvangen, voor welke schadecomponenten dit bedrag is bestemd en dat u genoegen neemt met dit bedrag. Dit document heet een ‘vaststellingsovereenkomst’.
 Bestaan er toekomstige risico’s die niet op geld zijn in te schatten, dan wel kwesties waarover geen overeenstemming bestaat, dan zal worden aangedrongen op een clausule omtrent deze niet afgewikkelde schadecomponent voor de toekomst. Hiermee wordt u de mogelijkheid geboden, gedurende een nader bepaalde periode, op uw zaak te kunnen terugkomen als zich de in de clausule omschreven gebeurtenis voordoet. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst zal de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar gehouden zijn het afgesproken bedrag direct aan u betaalbaar te stellen en is uw schade geregeld. 
 Door middel van het plaatsen van uw handtekening eindigt de schaderegeling en daarom is het van groot belang dat uw medische situatie stabiel is op het moment dat u een regeling wenst te treffen.

Compensa Letselschade zal u niet adviseren een regeling te treffen als onze medische adviseur vermoedt dat uw medische situatie nog kan of zal verslechteren. Mocht de medische situatie nog niet stabiel zijn en wilt u toch een regeling, dan is dat evenwel mogelijk. De risico’s zullen dan door Compensa Letselschade goed met u worden besproken.