Verjaring van uw letselschadeclaim

Verjaring van letselschadeclaims | Compensa Letselschade

Indien u ten gevolge van een ongeval, veroorzaakt door een ander, letsel heeft opgelopen en daardoor schade lijdt, geeft u dat recht op een schadevergoeding. De mogelijkheid om uw schade te verhalen op de veroorzaker kan verjaren. Dat wil zeggen dat u binnen een bepaalde tijd uw claim ten gelde dient te maken. De termijn van verjaring hangt af van het soort ongeval dat u heeft gehad.

Voorbeelden

In geval van een verkeersongeval waarbij een motorvoertuig is betrokken is de verjaringstermijn drie jaar. Dit geldt ook voor claims bij het Waarborgfonds voor het Motorverkeer. Indien u een ongeval in het openbaar vervoer heeft gehad is de verjaringstermijn veel korter namelijk een jaar. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat u binnen drie maanden aan de vervoerder (bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen of Connexxion) een mededeling moet sturen of een melding moet maken binnen een termijn van drie maanden. Anders vervalt uw claim. Juridisch is verval iets anders dan verjaring. Dat laten we hier even buiten beschouwing. Wilt u meer lezen over ongevallen in het openbaar vervoer? Klik dan hier.

De verjaringstermijn van een arbeidsongeval is vijf jaar. Bij productaansprakelijkheid is de verjaringstermijn drie jaar.

Kortom het is van belang dat u op tijd handelt en een belangenbehartiger inschakelt die voor u op deze termijn let.

Begin en stuiting van de termijnen

De verjaringstermijn kent een aanvangsmoment. Dit wil zeggen dat de hiervoor genoemde termijn beginnen vanaf een bepaald moment. Zakelijk weergegeven komt het erop neer dat de termijn begint als u bekend bent met de schade en (!) met de veroorzaker van de schade.

Kan er iets gedaan worden om de verjaringstermijn niet te laten aflopen? Ja, dat kan zeker. Uw belangenbehartiger dient de termijn goed in de gaten te houden en zal ervoor moeten zorgen dat de verjaringstermijn met een zelfde periode wordt verlengd. Dit noemt men het ‘stuiten’ van de verjaring. Een schriftelijke mededeling waarin het recht op nakoming ondubbelzinnig wordt voorbehouden of een aanmaning is zo’n stuitingshandeling. Ook het instellen van rechtsvervolging of een handeling strekkende tot verkrijging van een bindend advies zijn stuitingshandelingen. In geval van een verkeersongeval met een motorvoertuig geldt dat de onderhandelingen met de WA-verzekeraar ook de verjaring stuiten.

Vaak vertellen slachtoffers dat zij geen tijd hadden om de vordering eerder in te stellen bij de wederpartij. Een rechter houdt daar niet zomaar rekening mee. Als u echt niet in staat was om de claim in te stellen, kan uw wederpartij zich niet op de verjaringstermijn beroepen.

Uitzonderingen

Deze verjaringsregels kennen vele uitzonderingen (bijvoorbeeld in geval van besmetting door asbest of minderjarigheid ten tijde van het ongeval). Daarom is het van groot belang snel na het ongeval contact op te nemen met een deskundige belangenbehartiger. 

Voorkom verjaring van uw claim! Bel gratis 0800 - 2524668 of klik hier.

Veelgestelde vragen

Hoe hoog is mijn schadevergoeding?

Iedere letselschadezaak is uniek omdat ieder slachtoffer uniek is. Een schadevergoeding is opgebouwd uit verschillende onderdelen: smartengeld, verlies aan arbeidsvermogen (in de volksmond: inkomstenverlies) en onkosten zoals medische kosten. Iemand die niet meer kan werken krijgt een hogere schadevergoeding als hij voor het ongeval een hoog salaris had.

Wanneer verjaart mijn claim?

Verjaringstermijnen  van een zogenaamde rechtsvordering (of te wel uw claim) hangen af van het soort ongeval dat u heeft gehad. Bijvoorbeeld verkeersongevallen: 3 jaar; arbeidsongevallen: 5 jaar. Er zijn uitzonderingen op deze regels. Neem voor contact op met Compensa Letselschade om uw claim ten gelde te kunnen maken.